Evidencija radnog vremena

Aplikacija za evidenciju radnog vremena-šihterica

clock

Aplikacija omogućava praćenje aktivnosti zaposlenih po projektima, radnim nalozima.

Na osnovu evidentiranog vremena dolaska i odlaska radnika, program može da provedeno vrijeme razvrsta na jednu ili više kategorija (redovan, noćni, prekovremeni rad, rad na praznik praznik i sl.)

sihterica1

Postoji mogućnost posebnog tarifiranja terenskog rada. Omogućeno je posebno bodovanje dnevnica za usluge izvršene u inostranstvu prema državi gdje je rad izvršen.

Aplikacija može da generiše listu koja je osnov za obračun ličnih dohodaka. Iste podatke je moguće eksportovati, tako da se značajno može skratiti unos podataka kod obračuna ličnih dohodaka.

Omogućeno je praćenje godišnjeg odmora. Štampanje rješenja za radnike. Kontrola korištenja GO (novi / stari) i plan korištenja odmora.

Aplikacija pruža mogućnost praćenja aktivnosti po radnim jedinicama. U aplikaciji možete da sami kreirate izvještaje i grafikone na osnovu postojećipodataka.

Za svakog zaposlenog možete da podesite visinu satnice izraženu u novcu, a na osnovu evidentiranog rada možete dobiti podataka o troškovima rada za određeni projekat, radni nalog i sl.

 

Možete da podesite limite na sedmičnom, mjesečnom i godišnjem nivou za prekovremene časove, tako da vam softver signalizira kada je došlo do prekoračenja, a po potrebi može da vrši automatsku preraspodjelu prema definisamnim parametrima.

 

sihterica2

Sistemom privilegija, korisniku se mogu podesiti prava pristupa podacima prema njegovoj hijearhiji u preduzeću, tako da ima uvid u podatke samo svojih podređenih radnika.

Moguće je integrisati aplikaciju sa postojećom opremom za evidenciju prisustva.

Aplikacija je kreirana korištenjem aktuelnih web tehnologija, tako da vam je omogućen pristup putem interneta sa bilo koje lokacije.